Senaste nytt från BST Teknik AB

Var med och följ våra nya och pågående projekt

Vi arbetar alltid i stora projekt under flera års tid.

÷

BST Teknik blir Convise

Jonathan Varumärke Företag

Convise Namnbyte

BST Teknik tar nästa steg i vår strävan till ständig utveckling och byter nu namn till Convise.

Vi växer kontinuerligt och börjar nu bli en stor aktör att lita på inom sprinklerkonsultbranschen. I samband med detta är det viktigt att rannsaka sin verksamhet och hela tiden hålla sig uppdaterad på hur vi ständigt kan bli ännu bättre, effektivare och tydligare både mot marknaden och som potentiell arbetsgivare.

I maj i år firar vi fem års jubileum och har på denna tid gått från att vara ett tvåmansföretag som utfört mycket interna projekteringsarbeten inom koncernen, till att idag sysselsätta runt 20 sprinklerkonsulter i merparten externa projekt. Vi har fortfarande mycket att jobba med här och ser att ett namnbyte och en ny profil tydligare ska visa för marknaden att vi är ett fristående sprinklerkonsultföretag och inte enbart en koncernintern projekteringsavdelning.

Det är viktigt att kritiskt granska sin verksamhet och ständigt förnya sig, utvecklas och höja kvalitén i sitt arbete för att hela tiden vara i linje med nya krav från kunder, medarbetare och potentiella nya medarbetare. Som ett led i detta blev vi i december 2017 den första certifierade sprinklerkonsultfirman enligt den nya normen ”Sprinklerkonsultfirma enligt SBF 2016:1” som kommer bidra till att höja vår kvalité i våra leveranser och åtaganden.

Sammantaget kan vi konstatera att läget för namnbyte och ny profil ligger precis i fas just nu med vår övriga utveckling och position på marknaden. Vår vision är att på det här viset ordentligt etablera företaget och varumärket Convise på marknaden och få det att fortsätta att utvecklas framåt. Convise ska vara synonymt med en öppen och flexibel leverantör och arbetsplats dit kunder återvänder och dit medarbetare vill söka sig.

Det är viktigt att poängtera att det endast är företagsnamnet och den grafiska profilen som ändras. Vi behåller våra organisationsnummer och har samma ägarstruktur som tidigare. Medarbetare och arbetsmetoder kommer att vara detsamma. Kvalitén i våra handlingar och leveranser kommer så klart bli högre. Vi kommer fortsätta engagera oss i alla projekt lika mycket. Vi kommer fortsatt vara proaktiva och ligga i framkant i våra projekt. Convise kommer vara era rådgivande konsulter.

BST Teknik AB – Första certifierade Sprinklerkonsultfirman enligt SBF 2016:1

Jonathan Certifiering Projektering

BST Certifiering-Julhälsning

BST Teknik AB har idag fått sitt certifikat överlämnat ifrån SBSC som första Sprinklerkonsultfirma att certifiera sig enligt den nya normen Sprinklerkonsultfirma enligt SBF 2016:1. Insyning tillsammans med certifieringsingenjör ifrån SBSC utfördes under hösten, och efter det har vissa justeringar, kompletteringar och förtydliganden utförts. Från och med 2017-12-08 är alltså BST Teknik det första företaget att inneha certifikat enligt den nya normen.
Vi är så klart stolta och glada att vara det första företaget att certifieras och hoppas att flera utav sprinklerkonsultfirmorna där ute följer i våra fotspår för att höja kvalitetssäkringen även i projekteringsskedet utav sprinklersystem. Vi vet alla inom branschen vilka krav som ställs på anläggarfirmor och besiktningsmän och ser det som en självklarhet att dessa krav också bör ställas mot projektörer utav sprinklersystem.

Den nya normen SBF 2016:1 har Brandskyddsföreningen i samarbete med Sprinklerfrämjandet, Installatörsföretagen, Svensk Försäkring, Sveriges Brandkonsultförening och SBSC arbetat fram och den gäller from 2016-12-01.

I SBF 120 Regler för automatiskt vattensprinklersystem och i SBF 501 Regler för boendesprinkler anges att projektering ska utföras av behörig ingenjör vattensprinkler. Till skillnad mot de formella krav som finns på momenten installation, driftsättning och besiktning i dessa normer så har det saknats formella krav på det företag som utför projekteringen. Normen SBF 2016:1 har tagits fram för att komplettera övriga normer och säkerställa att även förstudie, systemutformning och projektering omfattas på ett formaliserat sätt. På så sätt är hela kedjan av ett sprinklersystem kvalitetssäkrat för berörda parter.
För mer info se SBSC:s hemsida www.sbsc.se

Vi vill även passa på att önska er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!
Istället för julklappar har BST Koncernen istället valt att skänka 25 000 kr till Barncancerfonden. Med vår gåva vill vi bidra till det fortsatta arbetet att bekämpa barncancer och se till att drabbade barn, ungdomar och deras familjer får den vård och stöd de behöver.

Stockholmsverken

Jonathan Nytt uppdrag Projektering

BST Stockholmsverken

Under hösten 2017 har vi påbörjat bygghandlingsprojekteringen för projektet Stockholmsverken. Stockholmsverken är ett av Södermalms klassiska industrikvarter. AMF Fastigheter utvecklar nu detta område till ett mer öppet och levande område under fler av dygnets timmar. Totalt är det tre stycken hus som ska uppgraderas med nya installationssystem och ytskikt. Fastigheterna är sedan tidigare inte sprinklerskyddade och den ringa våningshöjden ställer stora krav på installationssamordningen. Projekteringen kommer pågå fram till februari 2018 med bashus installationer och efter detta kommer hyresgästanpassningar att påbörjas i etapper.

Vi projekterar handlingar för en utförande entreprenad och vår beställare är AMF Fastigheter.
Uppdragsansvarig är Jonathan Eriksson och handläggare är Monika Rutisson och Mali Farrah Konstruktör.

Projekteringen är påbörjad och inklusive kommande hyresgästanpassningar beräknas den pågå fram till cirka 2019.

GE Healthcare BIO-Sciences AB, Uppsala

Jonathan Nytt uppdrag Projektering

BST Teknik GE Healthcare BIO-Sciences AB Nyhet

Vårat arbete inom GE Healthcares anläggningar fortsätter. Vi har precis påbörjat projekteringen utav åtgärder som krävs inom tre ytterligare byggnader för att de sprinkleranläggningarna skall uppfylla det nya kraven som FM Global ställer på GE. Här ska befintligt system uppgraderas med flera sprinklerhuvuden samtidigt som vattentätheten skall ökas mot vad man ursprungligen projekterade den för. Vi har ett mycket nära samarbete med FM Globals team i England och GE:s försäkringsrepresentanter i USA för att säkerställa korrekta och rimliga åtgärder. Samtliga åtgärder på sprinklersystemen inom dessa befintliga processhallar som är i drift skall utföras under sommarstoppet på siten som varar 2 veckor.

Sebastian Eriksson och Samir Ekasriouen är ansvarig Handläggare och Alexander Viiri är konstruktör.

Sthlm 01 och 04

Jonathan Nytt uppdrag Projektering

BSTAB teknikkonsultverksamheten Nyhet

Under hösten 2016 påbörjade vi bygghandlingsprojekteringen utav Sthlm 01 och 04. Dessa 2 byggnader är en del i Skanskas satsning ”Sthlm New”. Sthlm 01 är kontorsbyggnad om 29 våningar med kontorsplan på cirka 1300m² och Sthlm 04 har 13 våningar med våningsplan på omkring 2000m². I dagsläget finns inga kontrakterade hyresgäster så systemen projekteras enligt en stoppstandard som Skanska tillämpar i sina projekt. Så flexibilitet i de projekterade lösningarna är utav största vikt då man vid kommande hyresgästanpassningar önskar göra så minimala ingrepp som möjligt. BST Teknik projektera sprinkleranläggningarna och det trycksatta stigarledningssystemet.

Vi projekterar handlingar för en utförande entreprenad och vår beställare är Skanska Sverige AB. Uppdragsansvarig är Jonathan Eriksson och handläggare för hus 1 är Samir Ekasriouen och Mali Farrah Konstruktör. Handläggare för hus 4 är Sebastian Eriksson och konstruktör Alexander Viiri.

Projekteringen är påbörjad och inklusive kommande hyresgästanpassningar beräknas den pågå fram till cirka 2020. Förfrågningsunderlag för de 2 olika projekten väntas färdigställas under hösten 2017.

BST Teknikkonsultverksamheten utökas genom etablering i Östergötland

Jonathan Expansion Projektering

BSTAB teknikkonsultverksamheten Nyhet

BST Teknik AB är ett av de ledande konsultföretagen inom sprinklerdesign/projektering i Sverige med kontor i Stockholm.
BST Tekniks positiva gensvar från marknaden har lett till att vi önskat expandera verksamheten till andra regioner. Nu öppnar vi, inom kort, kontor i Linköping vilket är helt i linje med koncernens tillväxtstrategi. Det geografiska området från Nyköping i norr till Jönköping i söder är en region med stor tillväxt och god potential varför vi har haft ögonen på området under en längre tid. När vi nu funnit en mycket kompetent och lokalt representerad ledning känns därför satsningen helt rätt.
Det är högtryck inom byggbranschen och vi liksom våra konkurrenter kämpar med samma kärnfrågor; att finna medarbetare med kompetens, erfarenhet, drivkraft och engagemang.
BST Teknik är det lilla-stora företaget med snabba beslutsvägar som bygger på engagemang, kvalitet och en nöjd kund. Alla medarbetarna inom företaget får plats och får sin röst hörd, deras personliga utveckling samt kunden står i fokus. Vi ser verkligen fram emot samarbetet med våra nya kollegor och kunder.
Ledningen BST AB.

Arena Gate Quality Hotel Friends

Jonathan Nytt uppdrag Projektering

BSTAB teknikkonsultverksamheten Nyhet

Vi har fått i uppdrag att projektera påbyggnad utav den befintliga Arena Gate som är entrébyggnaden till Nationalarenan. Byggnaden ska höjas med 3 nya våningsplan som i sin helhet skall inrymma nya hotellrum. Då byggnaden är befintlig under och inga ingrepp skall göras i den verksamheten kommer alla konstruktiva byggnadsdelar hamna ”ovanpå” det befintliga taket. Detta innebär i förlängningen att nya installationer och installationsstråk måste anpassas mot detta och mycket höga krav ställas på samordning mellan installationerna.

Vår beställare är BST Brandskyddsteamet som har projektet på totalentreprenad med Peab Sverige AB som beställare.
Projekteringen påbörjas under Juni med programhandlingsskede och övergår under hösten i systemhandlingsprojektering som under vintern övergår i bygghandlingsprojektering. Handläggare hos BST Teknik är Samir Ekasriouen

Lidl HK

Jonathan Nytt uppdrag Projektering

BSTAB teknikkonsultverksamheten Nyhet

Under våren har vi påbörjat projekteringen utav Lidl nya huvudkontor i Barkarbystaden. Lidl Sverige bygger i egen regi. BST Teknik projekterar sprinklerhandlingar för en kommande utförande entreprenad på sprinkler. Kontoret uppförs i 4 våningar ovan mark och kommer förutom kontor innehålla konceptbutik, provkök m.m.

Vår beställare är IMEK VVS Rådgivande Ingenjörer AB.
Projekteringen är påbörjad och kommer pågå in till våren 2018. Uppdragsansvarig är Jonathan Eriksson och Handläggare är Samir Ekasriouen.

Hägerneholmsskolan

Jonathan Nytt uppdrag Projektering

BSTAB teknikkonsultverksamheten Nyhet

Vi har under början utav detta år startat upp systemhandlingsprojekteringen av Hägerneholmsskolan i Täby. Skolan skall helskyddas med sprinkler och den totala ytan som är närmare 10.000m². Totalt kommer närmare 700 barn från förskolan till klass 6 att inrymmas här. Systemhandlingsprojekteringen kommer pågå under våren samt försommaren och i höst övergår projekteringen till bygghandlingsfasen. Projekteringen är påbörjad och beräknas pågå fram årsskiftet 2017.
Handläggare hos BST Teknik är Soufian Ekasriouen och konstruktör Mali Farrah.

GE Healthcare BIO-Sciences AB, Uppsala

Jonathan Nytt uppdrag Projektering

BSTAB teknikkonsultverksamheten Nyhet

Vårt arbete inom GE Healthcares anläggningar fortsätter. Dels har vi i dagarna levererat bygghandlingar för en utförande entreprenad som omfattar en nybyggnation utav en ny HFA Fabrik. Fabriken hanterar mycket brandfarlig vätska och kraven från FM är då att samtliga sprinklerhuvuden inom brandcellen skall kunna aktiveras och leverera erforderligt flöde. Detta medför mycket stora krav på tryck och flöde i anläggningen och totalt är anläggningen dimensionerad för att runt 150 sprinkler skall aktiveras.

Parallellt med detta har vi påbörjat projekteringen utav åtgärder som krävs inom GE:s kanske viktigaste byggnad för att den sprinkleranläggningen skall uppfylla det nya kraven som FM Global ställer på GE. Här ska befintligt system uppgraderas med flera sprinklerhuvuden samtidigt som vattentätheten skall ökas mot vad man ursprungligen projekterade den för. Vi har ett mycket nära samarbete med FM Globals team i England och GE:s försäkringsrepresentanter i USA för att säkerställa korrekta och rimliga åtgärder. Samtliga åtgärder på sprinklersystemen inom dessa befintliga processhallar som är i drift skall utföras under sommarstoppet på siten som varar 2 veckor.
Sebastian Eriksson är ansvarig Handläggare och Alexander Viiri är konstruktör.

God Jul och Gott Nytt år!

Jonathan God Jul!  Entreprenad
God Jul

God Jul och Gott Nytt år önskar BST Teknik. I år valde vi bort julklappar och skänker istället ett bidrag till krigets offer i Syrien.

Signalen 3, ICAs nya HK

Jonathan Nytt uppdrag Projektering

BSTAB teknikkonsultverksamheten Nyhet

I början utav denna månad påbörjades bygghandlingsprojekteringen utav Kv. Signalen 3 i Solna som till stora delar kommer inrymma ICAs nya huvudkontor. Det nya kontoret byggs i Arenastaden där fastighetsägare är Fabege. I vårt uppdrag ingår det att projektera sprinklersystemet och även stigarledningssystemet.

Vår beställare är BST Brandskyddsteamet som har projektet på totalentreprenad med NCC Construction Sverige AB som beställare.
Projekteringen är påbörjad och beräknas pågå fram till sommaren - hösten 2017. Handläggare hos BST Teknik är Soufian Ekasriouen och konstruktör Mali Farrah.

Ny medarbetare till BST Teknik AB

Jonathan Nyanställd Medarbetare

Idag har vi fått en till ny kollega på BST Teknik då Mohammed Ali Farrah börjar som sprinklerprojektör. Mohammed ”Mali” är nyutbildad byggnadsingenjör och gjorde under våren sin praktik hos oss på BST Teknik. Så han kommer in med mycket goda kunskaper i CAD och en bra känsla för sprinkler tack vare sin praktiktid. Mali kommer till att börja med jobba tillsammans med Soufian i Norra Tornen.

Vi hälsar Mali varmt välkommen!

Vallgossen 14, S:t Görans Gymnasium

Jonathan Nytt uppdrag Projektering
Näckström

Vi har fått i uppdrag att projektera sprinkler i vissa delar utav S:t Görans gymnasium som för fullt håller på att byggas om till studentlägenheter. Några ytor med hostel och elevboende måste förses med sprinkler pga. deras läge i fastigheten och med avseende på utrymningskrav. Fastigheten är sedan tidigare inte sprinklad och i detta uppdrag ingår att projekter sprinklercentral och vattenförsörjning. Uppdraget startar i dagarna och kommer pågå framåt årskiftet.

Vi projekterar handlingar för en utförande entreprenad och vår beställare är Serneke Bygg Öst.

Uppdragsansvarig är Jonathan Eriksson och handläggare är Samir Ekasriouen.

Läs mer här

Ny medarbetare till BST Teknik AB

Jonathan Nyanställd Medarbetare

Idag har vi fått en ny kollega på BST Teknik då Alexander Viiri börjar som sprinklerprojektör. Alexander kommer närmast från en anställning som projektledare inom sport/event branschen. Alexander har tidigare arbetat inom byggbranschen och har i sin utbildning mycket erfarenhet ifrån CAD-Arbeten. Alexander kommer initialt att arbeta med ett antal projekt som vi projektera till BSTAB i Östergötland tillsammans med Sebastian.

Vi hälsar Alexander varmt välkommen!

Norra Tornen - Helix

Jonathan Nytt uppdrag Projektering
Näckström

Projektering utav torn nummer två i projektet Norra Tornen har precis startat. Vi kommer att jobba med systemhandlingsprojektering under hösten 2016 som sedan övergår mot bygghandlingsprojektering. Mycket utav lösningarna som vi projekterat i Innovationen kommer gå att tillämpa i detta hus också. Respektive hus kommer ha varsin sprinklercentral och var åtskilda ifrån varandra.

Uppdragsansvarig är Jonathan Eriksson och handläggare är Soufian Ekasriouen.

Hyresgästanpassning på Hammarby Gård 12

Jonathan Nytt uppdrag Projektering
Näckström

Projektering utav nästa hyresgäst i Sjöhuset ska precis i dagarna starta. Företaget är Internetstiftelsen som kommer hyra närmare 3 våningar. Hyresgästen har även väldigt specifika krav på ytskikt och speciella undertakslösningar vilket gör denna insats större för vår del då den frångår den standard som är projekterad. Projekteringen utav denna hyresgäst kommer pågå fram till oktober. Handläggare hos oss på BST Teknik är Sebastian Eriksson

Kv. Hörnan Solna

Jonathan Nytt uppdrag Projektering
Näckström

Under våren har vi påbörjat bygghandlingsprojekteringen utav Kv. Hörnan i Solna. Det nya kontoret byggs på platsen där den gamla fotbollsstadion Råsunda stod. Fastighetsägare är Fabege och Telenor kommer var den största hyresgästen i fastigheten. I vårat uppdrag ingår att projektera sprinklersystemet men även det trycksatta stigarledningssystemet.

Vår beställare är BST Brandskyddsteamet som har projektet på totalentreprenad med PEAB som beställare.

Projekteringen är påbörjad och beräknas pågå fram till årsskiftet 2016-2017. Handläggare hos BST Teknik är Samir Ekasriouen.

Sky City Office One

Jonathan Nytt uppdrag Projektering
Näckström

Vi har fått i uppdrag att utföra systemhandlingsprojekteringen utav Sky City Office One. Projektet är det första kontorshuset i det nya Air Port City Stockholm projektet och en del i Arlanda Vision 2050. Vi utför systemhandlingen och sedan kommer projektet gå vidare som en totalentreprenad i samverkan.

Vår beställare är NCC Construction Sverige AB och projektet genomförs i samverkan med Swedavia.

Projekteringen är påbörjad och kommer pågå fram till sommaren 2016, ansvarig hos BST Teknik är Jonathan Eriksson.

Glad Påsk

Jonathan Hälsning BST Teknik AB
Glad påsk

Vi på BST Teknik AB tar några dagars påskledigt och vill passa på att önska medarbetare och samarbetspartners en riktigt glad påsk!

Kv. Näckström 24 och 25

Jonathan Nytt uppdrag Projektering
Näckström

Illustration: Krook och Tjäder

Vi har fått i uppdrag att projektera sprinkleranläggningen vid ombyggnationen av fastigheten Näckström 24-25. Idag inrymmer fastigheten kontor och handel, och när ombyggnationen står klar öppnar här i stället hotellet Bank Hotel. Fastigheterna är befintliga och uppfördes under början av 1900-talet och är av kulturhistoriskt hög betydelse, något som ställer stora krav på att rör och sprinklerhuvuden placeras på ett sätt som faller sig naturligt i byggnaden. Projekteringen är påbörjad och kommer pågå fram till sommaren 2016 och handläggare på BST Teknik är Soufian Ekasriouen.

Nya hyresgästanpassningar på Hammarby Gård 12 och 13

Jonathan Hyresgästanpassning Projektering
Hammarby Gård

Projektering av hyresgäst nummer två i Alléhuset, Hammarby Gård 13, har precis startat. Hyresgäst är företaget Polystar som kommer hyra 2,5 våningar. I och med denna hyresgäst återstår nu bara två plan i Alléhuset att hyresgästanpassa. Projekteringen utav denna hyresgäst kommer pågå fram till slutet utav mars. Handläggare hos oss på BST Teknik är Mathias Storm.

Parallellt med detta har man även kontrakterat ytterligare en hyresgäst i Sjöhuset, Hammarby Gård 12. Där kommer företaget Silentium att hyra ett halvt våningsplan. Projekteringen av denna hyresgäst kommer pågå fram till slutet utav april. Handläggare hos oss på BST Teknik är Sebastian Eriksson.

Hyresgästanpassning på Hammarby Gård 12 och 13

Jonathan Hyresgästanpassning Projektering
Täby Centrum sprinklerutredningar

Vi har precis dragit igång med projektering utav den första hyresgästanpassningen i Hammarby Gård 12 även kallat Sjöhuset. Företaget Softronic kommer att hyra  2,5 våningar, och då bli den första hyresgästen i Sjöhuset. Projekteringen utav denna hyresgäst kommer pågå fram till slutet utav Februari. Handläggare hos oss på BST Teknik är Sebastian Eriksson.

Kv. Sliparen 2, Solna

Jonathan Nytt uppdrag Projektering
Kv. Sliparen 2, Solna

Under slutet utav November började vi med utredningar kring sprinklerbehovet i rubricerad fastighet. Uppdraget omfattar en ombyggnation utav befintlig byggnad och omlokalisering utav den befintliga hyresgästen Evry. Vårt arbete kommer att bestå utav att ta fram rambeskrivning för totalentreprenad och enklare ritningar för vissa etapper. Därefter övergår vi till en mera rådgivande part i projektet. Projekteringen beräknas pågå fram tills sommaren 2016, uppdragsansvarig är Jonathan Eriksson och handläggare är Samir Ekasriouen och Soufian Ekasriouen.

GE Healthcare BIO-Sciences AB, Uppsala

Jonathan Nya uppdrag Projektering
Täby Centrum sprinklerutredningar

Vi har under Oktober blivit anlitade att hjälpa GE Healthcare i Uppsala med diverse olika sprinklerprojekteringsuppdrag. Dels kommer vi hjälpa dem att utreda vissa punkter och åtgärdskrav som deras försäkringsbolag FM Global ålagt GE. Samt att vi kommer vara inblandade i ett flertal ombyggnation- och nybyggnadsprojekt inom området. Entreprenadformerna är olika för de olika delprojekten. Men ett gemensamt krav för allt är att FM Globals regler ska gälla, vilket innebär för oss ett nära samarbete med FM Globals olika granskare för att sätta korrekt förutsättningar för respektive projekt som vi sedan skickar ritningar på för gransknings hos densamme. Uppdragsansvarig är Jonathan Eriksson och handläggare blir initialt Mathias Storm och Sebastian Eriksson. Projekten startade under Oktober och arbetet kommer pågå inom olika projekt på området under hela 2016.

Täby Centrum sprinklerutredningar

Jonathan Nya uppdrag Utredningar
Täby Centrum sprinklerutredningar

I början utav Oktober blev det klart att vi kommer hjälpa till på Täby Centrum med diverse utredningar och dokumentationsarbeten. Dels kommer vi att jobba med att sammanfoga diverse olika CAD-Underlag från alla de olika entreprenaderna som varit under om- och tillbyggnadsfasen i centrumet. Så att beställaren får enhetliga sprinklermodeller över sin anläggning. Vi kommer även bistå med att lokalisera och definiera diverse besiktningsanmärkningar. Då projekten är många och uppdelade mellan olika personer hos vår beställare kommer vi ha många inblandade i projektet. Uppdragsansvarig för samtliga projekt är Tord Wallin, och handläggare i de olika projekten kommer Monika Rutisson, Samir Ekasriouen och Sebastian Eriksson att vara.

Tre projekteringsprojekt på uppdrag av BST Södra AB

Jonathan Nya uppdrag Projektering
Tre projekteringsuppdrag för BST Södra

Vi har på uppdrag av det nya företaget BST Södra AB fått tre nya projekt att projektera. Arbetena är redan påbörjade och kommer att pågå fram till årsskiftet. Dels är det ett flyktingboende i Jönköping som ska projekteras enligt boendesprinklerreglerna SS 883001. En lagerlokal om cirka 5000 m² i Mölnlycke, Göteborg som Skanska är totalentreprenör för. Här skall en ESFR-anläggning med pumpar och bassäng projekteras. Till sist är det ett lager i Borås som DVS Solutions driver. Här ska vi projektera om en befintliga anläggning, som idag skyddas med ESFR sprinkler, till att skyddas med vanliga standardsprinkler och ställagesprinkler. Uppdragsansvarig är Jonathan Eriksson och handläggare är Sebastian Eriksson.

Hyresgästanpassning på Hammarby Gård 12 och 13

Mathias Nytt uppdrag Hyresgästanpassning
 Hyresgästanpassning på Hammarby Gård 12 och 13

Vi har precis dragit igång med projektering av den första hyresgästanpassningen i Hammarby Gård 13 även kallat Alléhuset. Det är Lantmäteriet som kommer hyra nästan två hela våningar, detta är den första hyresgästen in i projektet. Projekteringen utav denna hyresgäst kommer pågå fram till slutet av september. Handläggare hos oss på BST Teknik är Mathias Storm.

Nytt uppdrag – 79 och Park

Samir Nytt uppdrag 79 och Park
 79 och park

I dagarna drar vi igång och projekterar sprinkler i projektet 79 och Park som Oscar Properties i samarbete med prisbelönta danska arkitektbyrån BIG ska projektera och uppföra. Det är garaget under bostäderna som behöver sprinklerskyddas, samordningen med övriga installationer är omfattande då alla försörjningsstråk till schaktlägena upp till bostäderna placeras i taket i garaget. Projekteringen beräknas pågå fram tills efter årsskiftet, uppdragsansvarig är Jonathan Eriksson och handläggare är Samir Ekasriouen.

Glad sommar!

Jonathan Hälsning BST Teknik AB
Glad sommar önskar vi på BST Teknik AB

Semestertiderna närmar sig och vi på BST Teknik AB vill tacka för goda samarbeten under våren och passar på att önska alla en riktigt glad sommar.

Nytt uppdrag - Norra Tornen

Jonathan Nytt uppdrag Projektering
BST teknik projekterar Norra Tornen

Det är med stolthet och glädje vi kan meddela att BST Brandskyddsteamet AB och BST Teknik AB i samverkan fått uppdraget att utföra projektering och installation av sprinkleranläggningen inom Norra Tornen. Beställare och byggherre är Oscar Properties.

Norra tornen är två stycken höga bostadsrättshus vid Torsplan i Stockholm, Helix och Innovationen. I Helix kommer det bli 102 lägenheter och Innovationen 178 lägenheter med allt från två till fem rum. Den spektakulära arkitekturen och husens höjd utgör ett nytt landmärke inom Stockholms stad.
I uppdraget ingår att utföra full projektering samt installera tryckhöjande pumpanläggning, stigarledningar för räddningstjänsten och cirka 4000 sprinkler. Affärsansvarig för projektet är Johan Sjögren och ansvarig för projekteringen är Jonathan Eriksson. Ansvarig på plats för produktionen är Lars Melin.

Projekteringen är påbörjad och produktionsstart är beräknad till mars 2016.

Nytt uppdrag - Tele2 HK, Isafjord 1B

Jonathan Nytt uppdrag Projektering
BST teknik projekterar Tele2's nya kontor

I veckan blev det klart att BST Teknik AB kommer utföra projekteringen av Tele2’s nya kontor i Kista. Klövern AB är fastighetsägare medan Tele2 är den största hyresgästen i fastigheten. In3prenör har uppdraget på totalentreprenad och vi har i vår tur uppdraget på fast pris mot BST Brandskyddsteamet AB, som har uppdraget att leverera sprinkleranläggningen på totalentreprenad till In3prenör. Projekteringsarbetet startar omgående och granskningshandlingar förväntas skickas ut under Mars 2015. Uppdragsansvarig är Jonathan Eriksson och handläggare/konstruktör är Sebastian Eriksson.

Ny medarbetare till BST Teknik AB

Jonathan Nyanställd Medarbetare

Idag har vi fått en ny kollega på BST Teknik då Sebastian Eriksson börjar som sprinklerprojektör. Sebastian kommer närmast från en anställning som ansvarsmontör på Imtech VS-Teknik. Sebastian har jobbat inom sprinklerbranschen drygt fem år. Han har kunskaper inom CAD, dels från sin gymnasieutbildning men även från diverse sommarjobb inom sprinklerprojektering i ungdomsåren. Sebastian kommer inledningsvis att arbeta med slutfasen av hyresgästanpassningarna som vi har på Mästerhuset. Han kommer även börja engagera sig i vårt projekt Hammarby Gård 12 och 13 tillsammans med Matthias Storm.
Vi hälsar Sebastian varmt välkommen!

Nytt uppdrag - Klara City

Jonathan Nytt uppdrag Projektering
BST teknik projekterar i Klara C

I början av september blev det klart att vi kommer att utföra projekteringen av Skanskas ombyggnadsprojekt för Klara City på Vasagatan i Stockholm. Vi kommer direkt in i bygghandlingsprojekteringen och tempot blir högt från dag ett. Anläggningen skall projekteras för att så få ändringar som möjligt ska behöva göras på sprinklersystemet när en eventuell hyresgäst kontrakteras. Detta ställer höga krav på våra projektörer då vi behöver ta hänsyn till eventuella kommande rumslägen men samtidigt klara av ett scenario även utan rum. Vår beställare är BST Brandskyddsteamet som har projektet i sin tur som en totalentreprenad. Uppdragsansvarig är Tord Wallin, konstruktör i projektet är Soufian Ekasriouen.

Nytt uppdrag - Hammarby Gård 12 och 13

Jonathan Nytt uppdrag Projektering
BST teknik projekterar i Klara C

Vi kan glatt presentera att Skanska Sverige AB har valt oss som samarbetspartner när de ska projektera projektet Hammarby Gård 12 och 13. Projektet innefattar två stycken kontorsfastigheter som ska byggas ovanpå den nya bussterminalen i Hammarby Sjöstad, vilka Skanska är i full gång med att bygga. Det här är vårt första uppdrag till Skanska, som valt att anlita oss då de ser oss som en projektör med helhetstänk kring kostnader för sprinkler i projektet.

Vi har fått förtroendet då de förlitar sig på att vi projekterar den mest kostnadseffektiva sprinkleranläggningen och samtidigt ändå uppfyller gällande regler och lagar. Projekteringen för generalentreprenaden har påbörjats och FU ska skickas ut under Mars 2015, därefter tar bygghandlingsprojekteringen vid och beräknas pågå en bit in på hösten 2015. Handläggare är Mathias Storm och uppdragsansvarig är Jonathan Eriksson, under hösten/ vintern kommer vi troligtvis att komplettera projektet med flera resurser.

Fortsatt förtroende på Thermo Fisher

Jonathan Nytt uppdrag Projektering

Vi har till och från under hela våren utfört projekteringsarbeten på Thermo Fishers site i Uppsala. Vi har projekterat in sprinkler i fyra stycken stora befintliga huskroppar, ett av delprojekten är färdigställt medan två stycken är i slutfasen med montagearbetena. Vi har fått mycket positiv respons på våra insatser hittills och har nu fått fortsatt förtroende att projektera diverse mindre delar inom deras Site. Jobbet med de nya projekten kommer att starta upp under augusti - september och pågå fram till våren 2015 med olika insatser.Handläggare är Mathias Storm och uppdragsansvarig är Jonathan Eriksson.

Ny medarbetare Soufian Ekasriouen

Jonathan Nyanställd Medarbetare

Idag hälsar vi en ny medarbetare, Soufian Ekasriouen, välkommen till BST Teknik. Soufian har tidigare jobbat på BST Brandskyddsteamet, där han i huvudsak sysslat med diverse CAD-arbete och dokumentation utav olika slag. Nu kommer Soufian att kliva in på projekteringssidan och vara mera involverad i startfasen av projekten. Vi hälsar Soufian välkommen!

Sprinklerprojektering av GE Healthcare Bio-Sciences i Uppsala

Jonathan Nytt uppdrag Projektering

Vi har fått i uppdrag att utföra projektering utav sprinkler vid Ge Healthcare i Uppsala. Vi ska projektera in sprinkler inom befintlig anläggning. Ytor som ska skyddas är utvändiga rörbryggor. Systemtyp för detta kommer att bli Deluge-system. Anläggningen ska projekteras enligt FM Globals krav. Uppdragsansvarig är Jonathan Eriksson och handläggare i projektet kommer vara Mathias Storm.

Nytt uppdrag - SÖS tillfällig godsmottagning

Jonathan Nytt uppdrag Projektering

I dagarna kommer vi att starta upp projektering av en tillfällig godsmottagning vid Södersjukhuset. Denna tillfälliga byggnad kommer temporärt att inhysa Södersjukhusets godsmottagning medan det stora projektet pågår för den nya godsmottagningen. Projektet kommer att utföras som en generalentreprenad med Locums kontrakterade ramleverantörer. Vi arbetar som underkonsult till K-Konsult Elmiljö, ett bolag i Projektengagemangssfären. Projektet går i två etapper och beräknas pågå fram till årsskiftet, projektansvarig är Jonathan Eriksson.

Vi välkomnar våra nya kollegor!

Jonathan Nya Kollegor Medarbetare

Idag börjar Tord Wallin och Monika Rutisson arbeta tillsammans med oss på BST Teknik.Både Tord och Monika har mångårig erfarenhet utav sprinklerprojektering och de har arbetat tillsammans i ungefär 10 år. De kommer närmast ifrån WSP där det drivit sprinkleravdelningen. Initialt kommer Tord och Monika fortsätta driva projekteringen i vissa projekt dem redan är inblandade i som de arbetat med på WSP. Men de kommer även att starta upp ett nytt stort projekteringsuppdrag inne i centrala Stockholm. Vi återkommer närmare med information kring projekten.

Vi välkomnar Tord och Monika till oss på BST Teknik AB!

Fortsatt projekteringsförtroende i Mästerhuset

Jonathan Nytt uppdrag Projektering
BST Fortsatt projekteringsförtroende i Mästerhuset

Vi har fått förnyat förtroende i ett projekt för Installationsbolaget Sprinkler AB, där vi tidigare projekterat P21 Kv. Hästen. Det aktuella uppdraget innefattar en projektering för två nya hyresgäster med en total yta på drygt 5000 kvm. Projekteringen startar omgående och beräknas pågå fram till årsskiftet. Vår beställare är Installationsbolaget Sprinkler AB, byggherre är Pembroke Real Estate. NCC är totalentreprenör medan Installationsbolaget är totalentreprenör för rör och sprinkler. Uppdragsansvarig och handläggare för projektet är Jonathan Eriksson.

Nytt uppdrag - Swedaviahuset Arlanda

Jonathan Nytt uppdrag Projektering

Idag blev det klart att vi som underkonsult till TQI Konsult kommer att vara med och ta fram ramhandlingar för ombyggnationen utav SAS före detta kontor - Sverigehuset. Huset har stått tomt under en tid och kommer efter ombyggnationen innehålla Swedavias nya huvudkontor. Vi på BST Teknik kommer upprätta rambeskrivningar för en totalentreprenad. Beställare är TQI Konsult. Projektet beräknas pågå fram till årsskiftet och projektansvarig är Jonathan Eriksson.

P21 Kv. Hästen

Jonathan Nytt uppdrag Projektering

Idag blev det klart att vi kommer att uföra sprinklerprojekteringen vid P21 Kv. Hästen. Vår beställare är Installationsbolaget Sprinkler som har fått uppdraget på Totalentreprenad. I dagsläget kommer vi att fortsätta projekteringen där den tidigare konsulten lämnar och har i dagsläget avtal på att projektera fastighetsutrymmen (teknikutrymmen, schakt och liknande) samt även den första hyresgästanpassningen utav Nordea som kommer sitta i lite mera än halva huset.
Projekteringen startar omgående och utförs på löpande räkning enligt ABK 09.Byggherre är Pembroke Real Estate, NCC är totalentreprenör, Installationsbolaget är totalentreprenör för Rör och Sprinkler.

Vår beställare är alltså Installationsbolaget Sprinkler AB. Projekteringsansvarig är Jonathan Eriksson och handläggare i projektet är Sofia Klang.

Arla Kallhäll

Jonathan Nytt uppdrag Projektering

Vi har fått uppdrag att projektera 2st om- och tillbyggnader på Arla Kallhäll. Den ena omfattar en tillbyggnad utav kyllagret som kommer att skyddas med ESFR-Sprinkler. Den andra delen omfattar ett Emballagelager, där kommer vi att starta med en Arbetet påbörjas omgående och beräknas vara helt färdigställt under februari-mars. Projekteringen utförs enligt ABK09.

Projektansvarig är Jonathan Eriksson, och Handläggare i projektet är Mathias Storm och Sofia Klang.

Sprinklerprojektering vid Tierps Vårdcentral

Jonathan Nytt uppdrag Projektering

Vi har fått i uppdrag att projektera den helt nya sprinkleranläggning som ska installera vid Tierps vårdcentral. Här projekteras för bassäng och pumpcentral/ externt pumphus som i sin tur ska försörja de olika vårdavdelningarna. Den stora massan av arbete påbörjas i mitten av januari.

Projekteringen utförs enligt ABK09. Uppdragsansvarig är Peter Bühler, handläggare i projektet är Mathias Storm

Modemet Kista Hus 8

Jonathan Nytt uppdrag Projektering

Vi har i dagarna fått klartecken på att utföra projekteringen av Modemet Hus 8 i Kista. Huset är liknande Modemet Hus 9 där projekteringen beräknas vara färdig efter årsskiftet. Projekteringen av Hus 8 startar upp med systemhandling. Byggherre är Vasakronan och vår beställare är Zengun AB. Projekteringen utförs till fast pris. Jonathan Eriksson kommer vara uppdragsansvarig och Sofia Klang kommer att utföra projekteringen. Projekteringen är påbörjad och beräknas pågå fram tills i vår.

Kv. Lejonet Åhlens Uppsala

Jonathan Nytt uppdrag Projektering

Vi har fått i uppdrag av vårt dotterbolag att utföra projekteringen av sprinkler vid om- och tillbyggnaden av Åhléns City Uppsala. Projektet är ett samverkansprojekt tillsammans med Arcona. Martin Svensson kommer själv att leda projekteringen och vi på BST Teknik kommer bistå med projektörer. Ansvarig projektör från BST Teknik är Samir Ekasriouen.

Sprinklerprojektering vid Akademiska Sjukhuset

Jonathan Nytt uppdrag Projektering

Precis i dagarna blev det klart att vi ska utföra projekteringen av sprinkler inom Akademiska Sjukhusets garage i byggnad B8. Garaget som är i två plan med en yta av ca 8000m² ska stärkas upp med nytt brandskydd, däribland sprinkler.

Arbetet påbörjas omgående och beräknas vara helt färdigställt i början av nästa år. Projekteringen utförs enligt ABK09.  Jonathan Eriksson är projektansvarig med Mathias Storm och Sofia Klang som handläggare för projektet.

Sprinklerprojektering vid Östhammars Vårdcentral

Jonathan Nytt uppdrag Projektering

Vi har fått i uppdrag att projektera den helt nya sprinkleranläggning som ska installeras på Östhammars vårdcentral. Här projekteras för bassäng och en pumpcentral som i sin tur ska försörja de olika vårdavdelningarna. Arbetet är påbörjat och beräknas vara färdigställt i början av nästa år.
Projekteringen utförs enligt ABK09. Uppdragsansvarig är Peter Bühler. Hanläggare i projektet är Samir Ekasriouen och Soufian Ekasriouen från BST Brandskyddsteamet AB. Vi tar även hjälp av externa konsulter.

NextJet Swedavia Arlanda

Jonathan Nytt uppdrag Projektering

Vi har fått i uppdrag att utföra sprinklerprojekteringen av hyresgäst NextJet som kommer att flytta till nya lokaler inom området på Arlanda.
Vi arbetar som underkonsult till TQI Consult VVS AB som i sin tur projekterar VVS installationerna. Vi är mycket tacksamma att TQI väljer att samarbeta med oss och hoppas på fler gemensamma uppdrag i framtiden.

Sprinklerprojektering Modemet i Kista

Jonathan Nytt uppdrag Projektering

Vi har via vårt koncernbolag BST Brandskyddsteamet AB fått i uppdrag att utföra samt ansvara för projekteringen av sprinklerinstallationerna vid nybyggnationen av kontorshuset Modemet i Kista.

Byggherre är Vasakronan och beställare Zengun AB. Jonathan Eriksson kommer att vara uppdragsansvarig och Sofia Klang kommer att utföra projekteringen. Projekteringen är påbörjad och beräknas pågå fram tills i vår.

Sprinklerprojektering inom Thermo Fisher Uppsala

Jonathan Nytt uppdrag Projektering

Idag har vi fått i uppdrag att utföra projektering av sprinkler vid Thermo Fisher Scientifics lokaler i Fyrislund Uppsala. Vi ska projektera in sprinkler i befintlig laboratorieverksamhet, så projektet ställer höga krav på att vi utför de tekniska lösningarna och väljer sprinklerteknik med hänsyn till verksamhet och befintlig utrustning, så att den störs så lite som möjligt.

Beställare är Thermo Fischer Scientific. Projektet utförs enligt ABK09 på löpande räkning. Uppdragsansvarig är Jonathan Eriksson och arbetet på plats kommer att utföras framförallt av Mathias Storm. Samir Ekasriouen kommer att bistå med cad-arbetet.